เข้าค่ายลูกเสือ
  หมวด  กิจกรรมดำเนินงาน ปีการศึกษา 2555   วันที่ประกาศ  28-08-2556

ชื่อโครงการ เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี- ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2555

สนองกลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่นและวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2

ผลผลิต ผลผลิตที 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มเครือข่ายโพนงามโคกสมบูรณ์

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556

 

1. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.. 2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ 273 ว่าการเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ตรงของชีวิต เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับชีวิตกลางแจ้ง กลุ่มเครือข่ายโพนงามโคกสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นประเพณีปฏิบัติที่ต้องจัดขึ้นทุกปี และเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนานักเรียนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตร

 2. เพื่อพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ประการ

 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ

3. เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

 1. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตร

 2. นักเรียนทุกคนสามัคคี มีวินัย เสียสละ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ

เชิงปริมาณ

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ผอ.+ครู

ลูกเสือ-เนตรนารี

ยุวกาชาด

รวม

 

โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

28

-

28

6

โรงเรียนนามลวิทยาคาร

37

-

37

17

โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์

23

27

50

11

โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

48

-

48

14

โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน

34

34

68

10

โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา

26

16

42

6

โรงเรียนหัวขวาวิทยา

32

-

32

6

รวม

228

77

305

70

 

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

4.1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

4.2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

4.3. ประชุม วางแผน กำหนดขอบข่ายงาน ประชาสัมพันธ์

4.4. ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

4.5 ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระหว่างดำเนินงาน

4.6 สรุปและรายงานผลการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1-30 .. 55
1-10
.. 56

5 ..56

 

13-14 ..56

13-14 ..56

 

15-16 ..56

 

คณะกรรมการกลุ่ม

เลขาฯกลุ่ม

ผู้กำกับลูกเสือแต่ละโรงเรียน

 

ครูทุกคน

คณะกรรมการกลุ่ม

 

เลขาฯกลุ่ม

 

5. 1. งบประมาณขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์

2. งบประมาณจากเงินสวัสดิการกลุ่มเครือข่ายโพนงามโคกสมบูรณ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

 • ค่าวัสดุจัดทำฐานความรู้-ฐานผจญภัย (เชือก ไม้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ) เป็นเงิน 10,000 บาท

 • ค่าเช่าเครื่องเสียง (2 วัน) เป็นเงิน 1,500 บาท

 • ค่าเช่าหลอดไฟและสายไฟ เป็นเงิน 1,000 บาท

 • ค่าน้ำดื่ม-น้ำแข็ง-กาแฟ เป็นเงิน 4,000 บาท

 • ค่าของรางวัล เป็นเงิน 6,000 บาท

 • ค่าอาหารในการจัดประชุมเตรียมงาน อย่างน้อย 3 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท

 • ค่าจ้างนักดนตรีพร้อมเครื่องดนตรี ในการชุมนุมรอบกองไฟ เป็นเงิน 2,000 บาท

 • ค่าจัดทำเอกสาร ป้ายไวนิล และอื่นๆ เป็นเงิน 2,500 บาท

 • ค่าบำรุงสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,000 บาท

รวม 31,000 บาท

 

6. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

 1. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตร

 2. นักเรียนทุกคนสามัคคี มีวินัย เสียสละ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ

 

- สอบถาม สัมภาษณ์

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

- ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรม

- สอบถาม สัมภาษณ์

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

- แบบประเมินผล

.

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

 

 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นายสังวาลย์ อุดมรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมกิต โมฆรัตน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์

 

 

ตารางกำหนดการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด

กลุ่มโรงเรียนโพนงามโคกสมบูรณ์

วันแรกของการอยู่ค่าย วัน พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.. 2556

พิธีกรประจำวัน

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

หมายเหตุ

07.00

รายงานตัว, ที่โรงเรียน

ผู้บังคับบัญชาโรงเรียน

สนาม

 

07.30

ออกเดินทาง

ผู้บังคับบัญชาโรงเรียน

 

 

08.30

-ถึงค่ายลูกเสือชั่วคราว ร..คำโพนทองราษฎร์นิยม

-ปฐมนิเทศ

- ลอดซุ้ม

ทวีศักดิ์,สันติ,สดใส,เหรียญทอง,เกรียงไกร

นพรัตน์,สมพงษ์,สุรสิทธิ์

..คำโพนทองฯ

 

09.00
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  11  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมดำเนินงาน ปีการศึกษา 2555
  ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องรัก 
  แสดงผลงาน Best practice  
  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  เข้าประกวดผู้บริหารยอดเยี่ยม Obec award ณ จังหวัดชัยภูมิ 
     กิจกรรมวันภาษาไทย แห่งชาติ
     

     ศึกษาธรรมชาติป่าดงนามล(ป่าสงวนแห่งชาติ)
     นักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย พร้อมครูผู้สอนร่วม เรียนรู้โดยศึกษาจากแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่น

     สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย
     

     ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง
     

     BBL School
     คำโพนทอง เข้าสู่โรงเรียนฺฺBBL


กิจกรรมวันภาษาไทย แห่งชาติ
ศึกษาธรรมชาติป่าดงนามล(ป่าสงวนแห่งชาติ)
สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย
BBL School
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | ผลงานของเรา | สถานที่สำคัญ | กระดานสนทนา | ดาวน์โหลด      
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox
 
  Copyright © 2012 JPS Solution. All Rights Reserved.