เข้าค่ายลูกเสือ
  หมวด  กิจกรรมดำเนินงาน ปีการศึกษา 2555   วันที่ประกาศ  28-08-2556

ชื่อโครงการ เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี- ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2555

สนองกลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่นและวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2

ผลผลิต ผลผลิตที 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

สถานที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มเครือข่ายโพนงามโคกสมบูรณ์

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556

 

1. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.. 2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ 273 ว่าการเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ตรงของชีวิต เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับชีวิตกลางแจ้ง กลุ่มเครือข่ายโพนงามโคกสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นประเพณีปฏิบัติที่ต้องจัดขึ้นทุกปี และเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนานักเรียนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตร

 2. เพื่อพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ประการ

 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ

3. เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

 1. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตร

 2. นักเรียนทุกคนสามัคคี มีวินัย เสียสละ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ

เชิงปริมาณ

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ผอ.+ครู

ลูกเสือ-เนตรนารี

ยุวกาชาด

รวม

 

โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

28

-

28

6

โรงเรียนนามลวิทยาคาร

37

-

37

17

โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์

23

27

50

11

โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

48

-

48

14

โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน

34

34

68

10

โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา

26

16

42

6

โรงเรียนหัวขวาวิทยา

32

-

32

6

รวม

228

77

305

70

 

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

4.1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

4.2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

4.3. ประชุม วางแผน กำหนดขอบข่ายงาน ประชาสัมพันธ์

4.4. ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

4.5 ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระหว่างดำเนินงาน

4.6 สรุปและรายงานผลการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1-30 .. 55
1-10
.. 56

5 ..56

 

13-14 ..56

13-14 ..56

 

15-16 ..56

 

คณะกรรมการกลุ่ม

เลขาฯกลุ่ม

ผู้กำกับลูกเสือแต่ละโรงเรียน

 

ครูทุกคน

คณะกรรมการกลุ่ม

 

เลขาฯกลุ่ม

 

5. 1. งบประมาณขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์

2. งบประมาณจากเงินสวัสดิการกลุ่มเครือข่ายโพนงามโคกสมบูรณ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

 • ค่าวัสดุจัดทำฐานความรู้-ฐานผจญภัย (เชือก ไม้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ) เป็นเงิน 10,000 บาท

 • ค่าเช่าเครื่องเสียง (2 วัน) เป็นเงิน 1,500 บาท

 • ค่าเช่าหลอดไฟและสายไฟ เป็นเงิน 1,000 บาท

 • ค่าน้ำดื่ม-น้ำแข็ง-กาแฟ เป็นเงิน 4,000 บาท

 • ค่าของรางวัล เป็นเงิน 6,000 บาท

 • ค่าอาหารในการจัดประชุมเตรียมงาน อย่างน้อย 3 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท

 • ค่าจ้างนักดนตรีพร้อมเครื่องดนตรี ในการชุมนุมรอบกองไฟ เป็นเงิน 2,000 บาท

 • ค่าจัดทำเอกสาร ป้ายไวนิล และอื่นๆ เป็นเงิน 2,500 บาท

 • ค่าบำรุงสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,000 บาท

รวม 31,000 บาท

 

6. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

 1. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ตามหลักสูตร

 2. นักเรียนทุกคนสามัคคี มีวินัย เสียสละ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ

 

- สอบถาม สัมภาษณ์

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

- ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรม

- สอบถาม สัมภาษณ์

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

- แบบประเมินผล

.

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

 

 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นายสังวาลย์ อุดมรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมกิต โมฆรัตน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์

 

 

ตารางกำหนดการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด

กลุ่มโรงเรียนโพนงามโคกสมบูรณ์

วันแรกของการอยู่ค่าย วัน พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.. 2556

พิธีกรประจำวัน

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

หมายเหตุ

07.00

รายงานตัว, ที่โรงเรียน

ผู้บังคับบัญชาโรงเรียน

สนาม

 

07.30

ออกเดินทาง

ผู้บังคับบัญชาโรงเรียน

 

 

08.30

-ถึงค่ายลูกเสือชั่วคราว ร..คำโพนทองราษฎร์นิยม

-ปฐมนิเทศ

- ลอดซุ้ม

ทวีศักดิ์,สันติ,สดใส,เหรียญทอง,เกรียงไกร

นพรัตน์,สมพงษ์,สุรสิทธิ์

..คำโพนทองฯ

 

09.00
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  11  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมดำเนินงาน ปีการศึกษา 2555
  ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องรัก 
  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนอาหารกลางวัน 
  แสดงผลงาน Best practice  
  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  เข้าประกวดผู้บริหารยอดเยี่ยม Obec award ณ จังหวัดชัยภูมิ 
     Bbl
     คำโพนทอง เข้าสู่โรงเรียนฺฺBBL

     รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
     ผู้อำนวยการ สังวาลย์ อุดมรัตน์ และ คุณครูสุชาดา กมลเรือง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาค

     ตรวจสุขภาพนักเรียน
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสมบูรณ์ ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึง ป.6

     มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
     ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ สนันสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน 4,000 บาท

     ทำบุญวันเข้าพรรษา
     ผอ.สังวาลย์ อุดมรัตน์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและฟังเทศที่วัดบ้านคำโพนทอง


Bbl
รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
ตรวจสุขภาพนักเรียน
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | ผลงานของเรา | สถานที่สำคัญ | กระดานสนทนา | ดาวน์โหลด      
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox
 
  Copyright © 2012 JPS Solution. All Rights Reserved.